Vandløbsprojekter ved Vestervig Å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune fjernet to spærringer i Vestervig Å, Sydthy.

 

Projektet blev gennemført i 2015.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser
Der var udpeget fire indsatser i Vestervig å, hvoraf én viste sig ikke at være relevant (spærring AAL-1201) og den anden viste sig at have for store afvandingsmæssige omkostninger i forhold til de omkringliggende områder (AAL-1168). De to øvrige indsatser drejer sig om spærringer ifm en rørlægning (AAL-2012) og spærring ifm en underføring med for meget fald (AAL-1200).

 

 

 

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne og detailprojekterne kan ses her:

Forundersøgelse AAL-1200

Forundersøgelse AAL-2012

Forundersøgelse AAL-1168