Vandløbsprojekter i forbindelse med Tømmerby å-systemet (Forundersøgelser)

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på indsatser i Tømmerby Å-systemet:

 

Restaurering af en strækning på ca. 1200 meter af Tømmerby å, Ref. 613, fjernelse af tre spærringer i Tømmerby Å, AAL-1217 (rørunderføring), AAL-1216 (stryg med kraftigt fald) og AAL-1281 (stryg ved tidligere møllesø). Åbning af en rørlagt strækning i Koldkær Grøft (AAL-1214), Brunbakke Grøft (AAL-1285) og Bundgård Grøft (AAL-2023), samt restaurering og fritlægning af en rørlagt strækning i Trædejordsgrøften (Ref. 599, 601 og 604 og AAL-1287).

 
Der er pt lavet forundersøgelse, men ikke søgt om realisering.


Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser

Restaurering af Tømmerby Å (Ref. 613)
Indsatsen drejer sig om restaurering af en strækning, beliggende i Langvadbjerge Plantage. Indsatsen har til formål at forbedre den fysiske vandløbskvalitet på 1.229 m vandløb.

Fjernelse af tre spærringer i Tømmerby Å (AAL-1217, AAL-1216, AAL-1281)
Indsatsen drejer sig om etablering af fri faunapassage ved to spærringer, beliggende ved Tømmerbyvej, syd for Frøstrup, samt etablering af fri faunapassage ved en spærring som er udpeget ved et ca. 4 langt stryg umiddelbart opstrøms en tidligere møllesø.

Åbning af rørlagte strækninger i Koldkær Grøft, Brunbakke Grøft, Bundgård Grøft og i Trædejordsgrøften (AAL-1214, AAL-1285, AAL-2023, AAL-1287)
Indsatsen drejer sig om åbning af rørlagte strækninger i de fire vandløb.

Restaurering af Trædejordsgrøften (Ref. 599, 601 og 604)
Indsatsen drejer sig om restaurering af 3 strækninger af Trædejordsgrøften, som vil forbedre den fysiske vandløbskvalitet på i alt 1.668 m vandløb.

Oversigt, indsatser i Tømmerby å systemet

Tilskud


Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.


Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Ref. 613 (Restaurering af Tømmerby Å)

AAL-1217 (Spærring i Tømmerby Å)

AAL-1216 (Spærring i Tømmerby Å)

AAL-1281 (Spærring i Tømmerby Å)

AAL-1214 (Rørlagt strækning i Koldkær Grøft)

AAL-1285 (Rørlagt strækning i Brunbakke Grøft)

AAL-2023 (Rørlagt strækning i Bundgård Grøft)

AAL-1287, Ref. 599, 601, og 604 (Restaureringsindsats i Trædejordsgrøften)