Vandløbsprojekter ved Klitmøller å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune søgt om at realisere følgende vandområdeprojekter i Klitmøller Å: Det gamle møllestem (AAL-1128), spærringen ved det gamle dambrug (AAL-1126), Ålestemmet (AAL-1129), samt restaurering af en strækning fra Vandet sø til Klitmøller skole (Ref. 600).

 

Projektet forventes gennemført i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser

Møllestem og spærring ved nedlagt dambrug (AAL-1128 og AAL-1126):
Indsatsen drejer sig om fjernelse af et stem (AAL-1128) i forbindelse med en tidligere opstemning af en møllesø (vest for Vestermøllevej). Ved opmåling i november 2014 er vandspejls-faldet over stemmet målt til ca. 3,8 m. En fjernelse af spærringen vil skabe fri passage til 12.254 m vandløb.
Indsats AAL-1126 drejer sig om fjernelse af en faunaspærring i forbindelse med et kraftigt fald på ca. 1,8 m over en samlet strækning på 90 m lokalt med et fald på 45 ‰ (det nedlagte dambrug). En fjernelse af spærringen vil skabe fri passage til 11.718 m vandløb.

 

Restaurering (ref. 600) og ålestem (AAL-1129):
Restaurering af en 2.675 meter lang strækning i Klitmøller Å - på strækningen er der forholdsvist flade faldforhold, og strækningen ligger nedstrøms Vandet Sø. I sammenhæng med restaureringen findes i dag en ålekiste, der er udpeget som spærring (AAL-1129). Ved ålekisten ønskes etableret en faunapassage, som sikre adgang på strækningen, hvor der i dag er opstemningen. så der skabes bedre passage for vandrende fisk og smådyr både op- og nedstrøms.

Gennemførelsen af projektet vil give bedre mulighed for frie vandringer til 10.618 meter vandløb opstrøms i Klitmøller Å.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

 

AAL-1126 (Nedlagt dambrugstem)

AAL-1128 (Møllestem)

AAL-1129 (Ålekiste)

Ref. 600 (Strækning der skal restaureres)

AAL-1134 (Rørlægning ved stranden)