Vandløbsprojekter i Hvidbjerg å-systemet

Hvidbjerg Å -systemet er Thisted kommunes største vandløbssystem, og består udover hovedløbet (Sjørring Sø Kanal,  Årup Å, Tegå, Hvidbjerg Å og  Kastet Å) af omkring 20 mindre vandløb.

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget følgende forundersøgelse på indsatser i Hvidbjerg Å-systemet:

 

Restaurering af en 3817 meter lang strækning i Dollerup Bæk, Ref. 578, fjernelse af dambrugsstem ved Nørhå Dambrug (AAL-1259) samt Todbøl Dambrug (AAL-1252), fjernelse af to spærringer i Gjersbøl Bæk, AAL-1248 og AAL-1249, samt én spærring i Fredskilde Bæk (AAL-1208) og én i Førby Å (AAL-1258).

 

Der er pt søgt om realisering i forhold til fjernelse at dambrugsstemmet ved Nørhå Dambrug. Projektet forventes gennemført i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser

Restaurering af Dollerup Bæk (Ref. 578)
Der etableres sandfang i toppen af bækken og udlægges håndsten og skjulesten på hele strækningen. Der plantes rødel enkelte steder.

Spærringer i Gjersbøl Bæk (AAL-1248 og AAL-1249)
Projektet omfatter omlægning af den 11 m lange rørføring under en markvej ved ejendommen Gjersbølvej 9, hvor det eksisterende Ø600 mm betonrør omlægges og rørdiameteren øges til Ø1000 mm. Vandløbsbunden sænkes opstrøms røret for at bringe indløbskoten ned og derved reducere faldet igennem røret. Nedstrøms røret hæves bunden for at skabe et jævnt fald og udligne et hul i vandløbsbunden, som med tiden er blevet skabt af den kraftige vandføring igennem røret. Der udlægges desuden variationsskabende sten langs projektstrækningen.

Spærring i Førby Å (AAL-1258)
Projektet omfatter omlægning af den 7 m lange rørlægning under grusvejen, hvor det eksisterende Ø60 cm rør erstattes af en nyt Ø100 cm rør. Desuden hæves vandløbsbunden på en ca. 100 m lang strækning nedstrøms røret ved at bygge op med gydegrus og variationsskabende sten.

Spærring ved Fredskilde Bæk (AAL-1208)
Projektet indebærer udjævning af vandløbsbunden på en ca. 100 m lang strækning fra st. 2135 til st. 2235 ved delvis afgravning og delvis opfyldning med sten og grus. Der ændres ikke på vandløbets bundbredde og brinkanlæg.

Dambrugsstem i Beersted Bæk ved Todbøl Dambrug (AAL-1252)
Der fremsættes i forundersøgelsen to skitseforslag, der begge har til formål at skabe fri faunapassage i Beersted Bæk, ved den nuværende opstemning.

1. skitseforslag med fjernelse af stemmeværk, uafhængig af dambrugets
nuværende vandindtag der forudsættes håndteret ved indvinding af
grundvand eller indpumpning af åvand
2. skitseforslag med fjernelse af stemmeværk og mulighed for etablering af vandindtag ved fri gravitation

Dambrugsstem ved Nørhå Dambrug (AAL-1259)
Med udgangspunkt i de eksisterende forhold med en faunaspærring ved en opstemningshøjde på ca. 1,4 m og øvrige bindinger, er der udarbejdet et skitseforslag til en ny vandløbsstrækning der skaber fri faunapassage.

Der etableres en helt ny vandløbsstrækning som slynges svagt over en strækning på ca. 270 meter øst for det nuværende trace. Herved sikres/reduceres evt. påvirkninger af den nuværende grusvej og bygningerne som ligger vest for den nuværende Sjørring Sø Kanal.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Ref. 578 (Restaurering af Dollerup Bæk)

AAL-1248 og AAL-1249 (Spærringer i Gjersbøl Bæk)

AAL-1258 (Spærring i Førby Å)

AAL-1208 (Spærring i Fredskilde Bæk)

AAL-1252 (Todbøl Dambrug)

AAL-1259 (Nørhå Dambrug)