Vandløbsprojekter i mindre vandløb til Limfjorden


Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget forundersøgelse på følgende indsatser i små vandløb med udløb til Limfjorden:

 

Spærring i Gettrup Bæk, AAL-1154, rørlægning i Ravnshøje Vandløb, AAL-1156, rørlægning i vandløb ved Gretehøje, AAL-1165, rørlægning i Vallensbæk, AAL-1179, to rørlægninger i vandløb ved Skyum, AAL-1180 og AAL-1181 samt restaurering af Ravnshøje Vandløb, Ref. 455.

 

Der er lavet forundersøgelse, men pt. kun søgt realisering på rørlægning i Vallensbæk.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatserne

Spærring i Gettrup Bæk, AAL-1154
Spærringen udgøres af et kraftigt fald ved en overkørsel. Det kraftige fald udlignes til et fald på ca. 25 ‰, som er vandløbets naturlige fald. Udligningen foretages ved udlægning af sten og grus på udløbssiden af overkørslen.

Restaurering og fjernelse af rørlægning i Ravnshøje Vandløb, Ref. 455 og AAL-1156
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 38 meter i Ravnshøje Vandløb beliggende ved Kløvenhøjvej, samt restaurering ved udlægning af gydegrus, sten mm, af en strækning på 636 meter startende ved udløb fra Kløvenhøjvej til udløb i Limfjorden.

Rørlægning i vandløb ved Gretehøje, AAL-1165
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 49 meter i Vandløb ved Gretehøje, hvor rørudløbet er beliggende 10 m før udløb i Limfjorden.

Rørlægninger i vandløb ved Skyum, AAL-1180 og AAL-1181
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på ca. 291 meter beliggende syd-øst for Skyum ved Skyumvej, samt frilægning af rørlagt strækning på ca. 126 meter beliggende øst for Skyum.

 

Rørlægning i Vallensbæk, AAL-1179
Rørledningen ligger i dag med ca. 10 ‰ fald, og der er et mindre strømfald i selve rørets indløb. Faldet udlignes hvor rørledningen ligger i dag samt 5-10 meter nedstrøms. Det er ikke muligt at sænke vandstanden opstrøms da området er okkerpotentielt. Det nye vandløb anlægges med et let slynget forløb for at mindske og udjævne faldet. Der udlægges grus og sten til at sikre, at bunden i det nye vand-løb forbliver oppe i terræn, samt for at begrænse udvaskning af sand og jord i tiden efter anlægsfasen.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

AAL-1154, fjernelse af spærring i Gettrup Bæk

AAL-1156, fjernelse af rørlægning i Ravnshøje vandløb

Ref. 455, restaurering i Ravnshøje vandløb

AAL-1165, fjernelse af rørlægning ved vandløb i Gretehøje

AAL-1180, rørlægning ved vandløb i Skyum

AAL-1181, rørlægning ved vandløb i Skyum

AAL-1179, rørlægning i Vallensbæk