Vandløbsprojekter i Sundby å-systemet (Forundersøgelser)

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på følgende indsatser i Sundby Å-systemet:
SundbyÅ/Fald bæk, ref. 555 og AAL-1271. Spærringerne ved de gamle dambrug (AAL-1272 og AAL-1275). Rørlægninger i Isholm Landgrøft (AAL-1276 og AAL-1273).


Projekt AAL-1272 og AAL-1275 forventes realiseret i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatser

Restaurering af Fald Bæk og Sundby Å (Ref. 555 og AAL-1271):
Indsatsen drejer sig om udlægning af fast substrat (sten og grus) på delstrækninger. Etablering af vandløb uden om åledam i gammelt vandløbstracé (Fald Bæk). Fjernelse af spærring og derved sikring af bedre passageforhold for fisk o.a. dyr.

De gamle dambrugsstem i Sundby Å (AAL-1272 og AAL-1275):
Indsatsen drejer sig om Sikring af bedre passageforhold ved fjernelse af spærringer ved nedlagte dambrugsstem. Spærringerne består af flere mindre styrt på tilsammen 40-50 cm.

Rørlægninger i Isholm Landgrøft (AAL-1273 og AAL-1276):
Indsatserne drejer sig om sikring af bedre passageforhold ved delvis fjernelse af rørlægning ved eksisterende vejunderføring, samt genåbning af rørlagt strækning opstrøms Oddesundvej.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.


Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Sundby Å/Fald Bæk ref. 555 og AAL-1271

Sundby Å spærring AAL-1275

Sundby Å Spærring AAL-1272

Isholm Landgrøft, rørlægning AAL-1276

Isholm Landgrøft, rørlægning AAL-1273