Vandløbsprojekt ved Skiveren Nord (Forundersøgelse)

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på indsats i Skiveren Nord og Brund-Kjelstrup grøft:

 

Restaurering af en strækning på i alt 2,45 km, ref. 584.

Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatsen
Den pågældende strækning er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Brund Kjelstrup er faldforholdene fornuftige på den nedre del og det vurderes, at den manglende målopfyldelse for smådyrene kan skyldes lav vandføring eller udtørring i tørre perioder. På trods af dette forekommer der dog gydning af ørred i vandløbet, og der kan med fordel suppleres med gydegrus og skjulesten på den nedre del, hvor faldet er til det. I Skiveren Nord udlægges skjulesten og etableres gydebanker som variationsskabende tiltag.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Forundersøgelse af restaureringsprojekt i Skiveren Nord, ref. 584

Bilag til forundersøgelse