Vandløbsprojekt ved Østerild Bæk (Forundersøgelse)

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på indsats i Østerild Bæk:

Restaurering af to strækninger på tilsammen 1300 meter, Ref. 595 og Ref. 603.

Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.
Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatsen
De pågældende strækninger er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har derfor til formål at forbedre de fysiske forhold på i en alt 1350 km lang vandløbsstrækning. Projektet indebærer etablering af gydestryg samt udlægning af variationsskabende sten langs den nedstrøms strækning og etablering af flere strømkoncentratorer langs den opstrøms strækning.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Forundersøgelse af restaurering i Østerild Bæk, ref. 595 og ref. 603.

Bilag til forundersøgelse