Vandløbsprojekter ved Irup Bæk og Årbæk

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse med henblik på at få fjernet en spærring og rørlægning ved Irup Bæk.

Projektet forventes realiseret i 2017.

 

Ydermere er der lavet forundersøgelse på restaurering af Årbæk og Irup Bæk (Ref. 525 og Ref. 522) samt fjernelse af rørlægning i Årbæk (AAL-1269)

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatserne

Spærring og rørlægning i Irup Bæk, AAL-1268 og AAL-1270
Spærringen består af et kraftigt stryg (AAL-1268) med et gennemsnitligt fald på 44 ‰. Midt på stryget er vandløbet rørlagt på en 16 m lang strækning (AAL-1270). Spærringen forekommer ved en tidligere mølleopstemning.
Rørlægningen fjernes og der etableres en ny rørbro 20 cm lavere. Med rørbroen er der fortsat adgang mellem arealerne på hver side af vandløbet.

Opstrøms rørbroen foretages en afgravning af vandløbs-bunden på op til 60 cm og nedstrøms foretages en opfyldning på op til 70 cm. Evt. med det afgravede materiale. Vandløbsbunden etableres med gydegrus på hele stræk-ningen og med det lange stryg skal bunden opbygges med varierende faldforhold således der skabes passager med relativ lave vandhastigheder. Dette foretages i detailprojekteringen. Der vil blive behov for sikring af brinkerne.

 

Restaurering af Årbæk/Irup Bæk, samt rørlægning i Årbæk, Ref. 522, Ref. 525 og AAL-1269
Indsatsen drejer sig om restaurering af 2 strækninger af Irup Bæk og Årbæk, som vil forbedre den fysiske vandløbskvalitet på i alt 3.906 m vandløb.
Desuden drejer indsatsen sig om åbning af en 214 m lang rørlagt strækning i øvre ende af Årbæk mellem de to udpegede strækninger til restaurering. Indsatsen vil skabe uhindret faunapassage til og fra 476 m vandløb.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Irup Bæk, Forundersøgelse, AAL-1268, AAL-1270

Årbæk og Irup Bæk, Forundersøgelse, Ref. 522, Ref. 525 og AAL-1269