Restaurering og fjernelse af rørlægning i Holmgård Mølle Å

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune fjernet én rørlægning, to spærringer samt restaureret en ca. 600 meter lang strækning af Holmgård Mølle Å, Sydthy.

 

Projektet blev gennemført i 2015.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatserne

Der var udpeget fem indsatser i Holmgård Mølle Å, hvoraf to omfattede større projekter i form af fjernelse af en rørlagt strækning, samt restaurering af en ca. 600 meter lang strækning.

Indsatserne drejede sig om en spærring ved en ældre stenkiste (AAL-1184), restaurering af en vandløbsstrækning ved det gamle møllestem (AAL-1185 og Ref. 453), fjernelse af en spærring nedstrøms jernbanebroen (AAL-1186) samt fjernelse af en ca. 290 meter rørlagt strækning opstrøms Ydby (AAL-2013).

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne og detailprojekterne kan ses her:

 

Forundersøgelse AAL-1184

Forundersøgelse AAL-1185 og Ref. 453

Forundersøgelse AAL-1186

Forundersøgelse AAL-2013

Detailprojekt AAL-1184

Detailprojekt AAL-1185 og Ref. 453

Detailprojekt AAL-1186

Detailprojekt AAL-2013