Vådområdeprojekt Tingstrup Sø

 
Som er en følge af de statslige vandplaner og vand-områdeplaner skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.

Tingstrup Sø er et vådområde-projekt med primære formål at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Vådområder er en effektiv måde at fjerne kvælstof, som ellers potentielt kunne udvaskes.

 

Projektet forventes gennemført i 2017.

Baggrund
Thisted Kommune ønsker at gennemføre et vådområdeprojekt ved Bækken i udkanten af Thisted By. Vådområdet skal reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden i overensstemmelse med vandplanen for Limfjordsoplandet. Derudover skal projektet forbedre de fysiske forhold i Bækken og øge naturkvaliteten såvel som de rekreative værdier i det bynære projektområde.

Beskrivelse af indsatsen
Projektet omfatter forlægning og genslyngning af Bækken på en 1.500 meter lang strækning inden for projektområdet. Desuden etableres en 1,5 ha stor permanent sø i området.

Tilskud

Projekterne er delvis finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Tingstrup Sø, Vådområdeforundersøgelse, Teknisk Forundersøgelse