Vådområdeprojekt Skiveren Nord

Som er en følge af de statslige vandplaner og vand-områdeplaner skal kommunerne etablere vådområder med henblik på at reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, samt reducere udledningen af drivhusgasser.

Vådområdeprojekt langs Skiveren Nord er et fosforvådområdeprojekt med henblik på at mindske udledningen af fosfor til Lønnerup Fjord.

Fosforvådområder er et af de målrettede virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af udpegede søer og brakvandssøer.

 

Der er søgt om realisering. Projektet forventes gennemført i 2017-2018.

Baggrund
Statslig vandplan for hovedvandopland 1.2, Limfjorden foreskriver, at den eksterne fosforbelastning til Lønnerup Fjord skal reduceres. Et af virkemidlerne til reducering af den eksterne belastning er etablering af fosforvådområder i oplandet til recipienten.

Der er i sommeren 2015 gennemført en teknisk forundersøgelse, som skal belyse mulighederne for etablering af et fosforvådområde beliggende langs vandløbet Skiveren, der er en del af oplandet til Lønnerup Fjord. Det indledende undersøgelsesområde udgør 93,5
ha, og det er målet med forundersøgelsen at finde de mest omkostningseffektive tiltag inden for dette bruttoområde.

Beskrivelse af indsatsen
Med udgangspunkt i besigtigelserne af undersøgelsesområdet, dialogen med områdets lodsejere og ved gennemgang af de hydrologiske- og terrænmæssige forhold, er der i samråd med Thisted Kommune og Limfjordsrådet udarbejdet et løsningsforslag for vådområdeprojektet. Projektforslaget omfatter genslyngning af Skiveren og terrænregulering af arealerne i projektområdet, hvorved de nuværende, forhøjede brinker fjernes. Foruden øget oversvømmelse af projektarealerne, vil genslyngning af Skiveren også medføre en markant forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Ydermere vil projektet medføre en forbedring af de naturmæssige værdier i projektområdet, da driften på landbrugsarealerne ekstensiveres og gødskning/planteforbedring ophører.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Den tekniske forundersøgelses-rapport kan ses her:

Fosforvådområdeprojekt langs Skiveren - Teknisk Forundersøgelse