Betingelser for salg

Thisted kommune har følgende betingelser vedrørende salg af bolig- og erhvervsgrunde
Reservation af parcelhusgrunde

Parcelhusgrunde kan reserveres for 1 måned ad gangen og bortfalder, såfremt den ikke fornys efter 1 måned.

Såfremt andre i reservationsperioden ønsker at købe grunden rettes henvendelse til den, som har re-serveret grunden, og denne har herefter 2-3 dage til afklaring af, om grunden ønskes erhvervet. Ønsker denne ikke at købe grunden på dette tidspunkt, kan den sælges til anden side.

Højere bud end mindsteprisen ved reservation

En reservation er kun gældende, hvis ikke der fra en anden køber bydes en højere pris end den mindstepris, som kommunen har fastsat ved sit udbud. Hvis der bydes en højere pris, vil alle de interesserede købere få oplysning om dette og få mulighed for at fremsætte et højere bud. Herefter sælges grunden til højestbydende. Dette skyldes, at kommunen har pligt til at sælge til den højeste pris, der kan opnås.

Reservation af erhvervsgrunde

Det er muligt at reservere erhvervsgrunde i Thisted Kommune for op til 1 år af gangen. En reservation løber fra datoen for henvendelse til at der foretages et nyt udbud fra Thisted Kommune. Ved erhvervsjord gælder den samme procedure for højere bud end mindsteprisen, som ved boliggrunde. 

Overtagelsestidspunkt

Ved indgåelse af købsaftaler skal overtagelsestidspunktet være senest 3 måneder fra aftaledatoen.

Skødeskrivning og tinglysning

Thisted Kommune udfærdiger købsaftaler vedr. alle salg af bolig- og erhvervsgrunde.

Udgift til skødeskrivning ved salg af bolig- og erhvervsgrunde afholdes fuldt ud af køber og det er derfor også køber, der afgør, hvem der udfærdiger skøde.

Det samme forhold er gældende ved salg af andre ejendomme og arealer i Thisted Kommune, bortset fra salg af grunde med bygninger på lejet grund og salg af de tidligere udlejede ”statshuse” i Hanstholm, idet udgiften til udfærdigelse af skøde deles med halvdelen til hver af parterne.

Såfremt skødet ikke udfærdiges af advokat, underskrives det først af Thisted Kommune efter modtagelse af købesummen.

Udgift til tinglysning betales med halvdelen af hver af parterne.

Udgift til landinspektør

Udstykningsomkostninger afholdes af Thisted Kommune.

Såfremt der er tale om opdeling af allerede udstykkede grunde, betales udgiften dog af køber.

Ved salg af småarealer og lignende betales udgiften af køber.

Byggepligt

Ved byggemodninger tinglyses servitut med følgende ordlyd på alle grunde (såvel bolig- og erhvervsgrunde):

  1. Køberen, til hvem kommunen overdrager en grund, skal senest 2 år efter, at skødet er tinglyst, opføre en beboelses- og/eller erhvervsejendom på grunden. Bebyggelsen skal være opført og færdigmeldt senest 3 år efter overtagelsesdatoen.
  2. Overholdes denne forpligtelse ikke, er kommunen berettiget til mod tilbagebetaling af 90 % af kø-besummen uden tillæg af renter, skatter eller anden godtgørelse samt omkostningsfrit at forlange grunden tilbageskødet.
  3. Grunden må ikke videresælges ubebygget og såfremt køberen opgiver at opføre en ejendom indenfor fristen, har kommunen forkøbsret til grunden på ovenfor anførte vilkår. 
  4. Såfremt kommunen ikke, inden 2 måneder efter at grunden er tilbudt kommunen, har erklæret, at kommunen ønsker at gøre brug af sin ret, har grundejeren fremover fri disposition over grunden indenfor de i nærværende servitut i øvrigt indeholdte bestemmelser.
På visse udstykninger er tinglyst en servitut vedr. byggepligt allerede da grundene blev byggemodnet og udstykket og denne servitut bibeholdes på disse udstykninger.

På andre erhvervs- og boliggrunde indarbejdes ovenstående i købsaftalerne, således at bestemmelsen tinglyses servitutstiftende forbindelse med salg.

Jordbundsforhold

Grunden sælges som den er og forefindes, som beset af køberen og af denne antaget.

Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene.

Køberen har ret til, inden 3 uger fra underskrift af skøde, for egen regning at lade foretage jordbunds-undersøgelse.

Såfremt det dokumenteres, at grundens beskaffenhed er således, at der ved bebyggelse skal ske større ekstra fundering og/eller piloteres, kan køber kræve grunden overdraget tilbage til sælger i retableret stand mod selv at betale omkostningerne herved, mod samtidig rentefri tilbagebetaling af erlagte dele af købesummen.

Specielle forhold omkring salg af grunde i Hanstholm by vil fremgå af købsaftalen for de områder, hvor det er nødvendigt.

Øvrige

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, telefon nummer 99 17 17 17 eller mail lese@thisted.dk.

Ved henvendelser om erhvervsarealer kan der rettes henvendelse til Erhverv på 99 17 17 00 eller erhverv@thisted.dk

Se hvilke byggegrunde der er ledige her.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00