Spæd- og småbørnsområdet

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune. Her kan du læse mere om hvad tilbuddet til spæd- og småbørn indeholder

Sundhedsplejens tilbud til familier, der venter barn:

Graviditetsbesøg

Alle gravide, der venter 1. barn tilbydes besøg af sundhedsplejersken. Læs mere herom i pjecen: Graviditetsbesøg.

Klar til Barn

"Klar til Barn" er et spændende forældrekursus, som Thisted Kommune tilbyder alle førstegangs forældre. På kurset "Klar til Barn", vil Sundhedsplejen i samarbejde med jordmødrene give kommende forældre indblik i spædbarnets forunderlige verden. De kommende forældre vil få viden om fx barnets sanser, styrker og skrøbeligheder samt hvad man kan forvente sig, af den første tid sammen med barnet. Kurset består af 4 mødegange fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Ring til Sundhedsplejen for nærmere information på tlf. 99 17 20 31.

 

Sundhedsplejens tilbud til familier, der har spædbørn

Hvis I er blevet udskrevet inden 72 timer efter fødslen, så vil I hurtigt blive kontaktet pr telefon, da I vil blive tilbudt en konsultation på Ringvej 34, 7700 Thisted, når jeres barn er 4 eller 5 dage gammelt. De efterfølgende kontakter med Sundhedsplejen foregår som besøg i jeres hjem.

Hvis I er blevet udskrevet senere end 72 timer efter fødslen, så vil I blive kontaktet i løbet af den første uge efter hjemkomsten fra barselsafdelingen mhp. at aftale en tid for det første besøg af sundhedsplejersken.

Der vil ved besøgene være mulighed for at drøfte fx pasning og pleje af det nyfødte barn, amning og ernæring, barnets udvikling og stimulation, helbred m.m. – men også temaer som mors velbefindende, søskende, parforhold eller familiens samlede sundhed og trivsel kan være relevante at berøre.

Sædvanligvis vil tilbuddet være som nedenfor skitseret:

 • Tidlig konsultation, hvis I udskrives inden 72 timer efter fødslen
 • Etableringsbesøg
 • 3-4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders besøg
 • 8-10 måneders besøg
 • 2½ års besøg efter behov
 • Tilbud om mødregrupper
 • Behovsbesøg
 • Telefontid med mulighed for råd og vejledning

Der vil altid være mulighed for at få yderligere besøg af sundhedsplejersken, også efter at barnet er afsluttet med regelmæssig kontakt. Er man i tvivl, eller har man spørgsmål om børns udvikling og trivsel fx kost, søvn, sprog, opdragelse mv. er man altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, som evt. ved behov kan formidle kontakt til andre faggrupper i det kommunale system.

Læs mere i pjecen: Spædbarnsfamilien eller engelsk udgave: Families with Young Children

Sundhedsplejersken starter mødre-grupper

Alle mødre får tilbud om, at deltage i en mødregruppe. Ved opstart af en gruppe tages der hensyn til familiens bopæl. Sundhedsplejersken deltager altid i det første møde, herefter mødes gruppen privat.

Sundhedsplejersken kan ligeledes, når der viser sig et behov herfor, samle grupper af forældre med fælles interesser – fx familier med adoptivbørn, familier med tvillingebørn eller familier med for tidligt fødte børn.

Sundhedsplejerskens tilbud til familier med fødselsdepression

I Thisted Kommune gør vi en særlig indsats for at finde og hjælpe de forældre, der får en fødselsdepression, og helst så tidligt som muligt.

Undersøgelser viser, at 8-10 % af nybagte mødre får en fødselsdepression inden for det første år efter barnets fødsel. Undersøgelsen viser også, at 4-8 % af nybagte fædre udvikler en depression.

Du/I vil ved sundhedsplejerskens besøg 8 uger efter fødslen blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om Jeres trivsel. Spørgeskemaet kaldes Edinburgh-skalaen. Det er udviklet i Storbritannien, og vi har i Thisted Kommune brugt skemaet siden 2000.

Sundhedsplejersken taler med Jer om skemaet, og det kan vise, om man er i risiko for at få eller have en fødselsdepression. Sundhedsplejersken kan støtte Jer i at finde den rette hjælp.

Det er frivilligt at udfylde skemaet.

En fødselsdepression går over. Der er forskel på, hvor længe den varer, afhængig af hvor svær depressionen er, og hvilken hjælp man får.

Gruppeforløb

Sundhedsplejerskerne kan tilbyde kvinder, der har det svært efter fødslen et gruppe-forløb efter metoden: ”Du bestemmer”. Metoden er opbygget som en vekselvirkning mellem gruppesamtaler og individuelle samtaler, seks i alt, fordelt over en tidsperiode på 2 måneder. Læs mere i pjecen: Du bestemmer

Tværfagligt samarbejde

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Dette samarbejde tager sit udspring i ”Børne-, Unge- og Familiepolitikken”  Thisted Kommune. Der er således nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og i samtlige skoler i kommunen.   

 • Kompetenceteams i daginstitutionerne
 • Kompetenceteams på skolerne efter behov
 • Distriktsmøder på skoleområdet
 • Sagsteamsmøder
 • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt

Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra kommunens Familie-rådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Thisted Kommunes tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Børn født før uge 37 defineres som for tidligt fødte.

Thisted Kommune har fokus på formidling af viden om senfølger ved for tidlig fødsel, til forældre og fagpersoner. Formålet er en øget forståelse for de for tidligt fødte børns behov og evt. problematikker. Dertil er der oprettet et team bestående af en ergoterapeut og en sundhedsplejerske.

Se pjecen: For tidligt født

Sundhedsplejersken som konsulent i dagpleje og i daginstitutioner

Sundhedsplejersken fungerer som konsulent i kommunens daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Formålet hermed er at udveksle sundhedspædagogisk viden og give konkret vejledning, der kan fremme børns sundhed og trivsel i daginstitutionerne og i dagplejen. Ligeledes kan sundhedsplejersken deltage i vejledning og rådgivning vedrørende problematikker af mere individuel karakter.

Det tværfaglige samarbejde vil i så tilfælde som udgangspunkt altid være aftalt med den berørte familie, som selv er involveret og engageret i arbejdet.Det tværfaglige arbejde er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i de tværfaglige teams ”kompetenceteams” der er etablerede i samtlige daginstitutioner i hele kommunen.

Oversigt over sundhedsplejersker tilknyttet daginstitutioner

Overgangsmad

I løbet af barnets første leveår, går barnet fra at blive ammet eller få modermælkserstatning til at spise familiens kost.
I Kostpjecen kan du læse mere om barnets kost fra 0-1 år. 
Læs kostpjecen her

Læs den engelske udgave af kostpjecen her

Tilbud til overvægtige børn/unge og deres familier

Vejer dit barn for meget og er I motiverede for at ændre livsstil? Så er der hjælp at hente i Sundhedsplejens overvægtsklinik.

Er dit barn mellem 3-16 år og vejer for meget? Så kan vi hjælpe jer. Det er vigtigt at både barnet, men også den øvrige familie, er motiveret for at ændre livsstil og parate til at støtte op om barnets vægttab.

Læs mere i pjecen: Overvægtsklinik

Ansøgningsskema til Overvægtsklinikken kan findes her

Sundhedsvejen.dk - din adgang til dit barns journal

Sundhedsvejen.dk er din indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken. Her kan du også følge dit barns udvikling i sundhedsplejens journalnotater og målinger fx. højde og vægt målinger.

For at logge på Sundhedsvejen.dk skal din sundhedsplejerske have oprettet dig på Sundhedsvejen.dk. Er du ikke oprettet, skal du rette henvendelse til din sundhedsplejerske.

Du skal anvende dit NemId for at logge ind på Sundhedsvejen.dk

VIGTIGT! Henvendelse vedrørende akut sygdom kan ikke finde sted via Sundhedsvejen.dk. I det tilfælde skal du henvende dig til din egen læge/Lægevagten.