Spæd- og småbørnsområdet

Sundhedsplejerskernes arbejde tager udgangspunkt i barnet og tilbyder familier, som venter barn eller som har spædbørn, råd og vejledning

Sundhedsplejens tilbud til familier, der venter barn:

Graviditetsbesøg

Alle gravide, der venter 1. barn tilbydes besøg af sundhedsplejersken. Læs mere herom i pjecen: Graviditetsbesøg.

Klar til Barn

"Klar til Barn" er et spændende forældrekursus, som Thisted Kommune tilbyder alle førstegangs forældre. På kurset "Klar til Barn", vil Sundhedsplejen i samarbejde med jordmødrene give kommende forældre indblik i spædbarnets forunderlige verden. De kommende forældre vil få viden om fx barnets sanser, styrker og skrøbeligheder samt hvad man kan forvente sig, af den første tid sammen med barnet. Kurset består af 4 mødegange fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Ring til Sundhedsplejen for nærmere information på tlf. 99 17 20 31.

Gravide/vordende forældre, der ønsker vejledning og rådgivning fra  sundhedsplejersken vil altid have mulighed herfor.

Sundhedsplejens tilbud til familier, der har spædbørn

Hvis I er blevet udskrevet inden 72 timer efter fødslen, så vil I hurtigt blive kontaktet pr telefon, da I vil blive tilbudt en konsultation på Ringvej 34, 7700 Thisted, når jeres barn er 4 eller 5 dage gammelt. De efterfølgende kontakter med Sundhedsplejen foregår som besøg i jeres hjem.

Hvis I er blevet udskrevet senere end 72 timer efter fødslen, så vil I blive kontaktet i løbet af den første uge efter hjemkomsten fra barselsafdelingen mhp. at aftale en tid for det første besøg af sundhedsplejersken.

Der vil ved besøgene være mulighed for at drøfte fx pasning og pleje af det nyfødte barn, amning og ernæring, barnets udvikling og stimulation, helbred m.m. – men også temaer som mors velbefindende, søskende, parforhold eller familiens samlede sundhed og trivsel kan være relevante at berøre.

Sædvanligvis vil tilbuddet være som nedenfor skitseret:

 • Tidlig konsultation, hvis I udskrives inden 72 timer efter fødslen
 • Etableringsbesøg
 • 3-4 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders besøg
 • 8-10 måneders besøg
 • 2½ års besøg efter behov
 • Tilbud om mødregrupper
 • Behovsbesøg
 • Telefontid med mulighed for råd og vejledning

Der vil altid være mulighed for at få yderligere besøg af sundhedsplejersken, også efter at barnet er afsluttet med regelmæssig kontakt. Er man i tvivl, eller har man spørgsmål om børns udvikling og trivsel fx kost, søvn, sprog, opdragelse mv. er man altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, som evt. ved behov kan formidle kontakt til andre faggrupper i det kommunale system.

Læs mere i pjecen: Spædbarnsfamilien eller engelsk udgave: Families with Young Children

Sundhedsplejersken starter mødre-grupper


Alle mødre får tilbud om, at deltage i en mødregruppe. Ved opstart af en gruppe tages der hensyn til familiens bopæl. Sundhedsplejersken deltager altid i det første møde, herefter mødes gruppen privat.

Sundhedsplejersken kan ligeledes, når der viser sig et behov herfor, samle grupper af forældre med fælles interesser – fx familier med adoptivbørn, familier med tvillingebørn eller familier med for tidligt fødte børn.

Sundhedsplejerskens tilbud til familier med fødselsdepression

Sundhedsplejerskerne i Thisted Kommune har igennem de seneste år efteruddannet sig med speciel fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats overfor kvinder og mænd med fødselsdepressioner. Metoden der anvendes er oprindelig udviklet i Edinburgh. Undersøgelser herfra viser, at ca. hver 10 barselskvinde udvikler en større eller mindre reaktion på moderskabet.

Sundhedsplejersken kan ved hjælp af spørgsmål (EPDS- spørgeskema) og ved hjælp af ”lytte-besøg” være i stand til at støtte kvinden og hendes familie, således at hun hurtigere kommer sig over sin fødselsdepression. Det har således vist sig, at åbenhed og mulighed for samtale ofte kan forbedre kvindens muligheder for at afhjælpe sin egen situation betydeligt. I de tilfælde, hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig, og hvor behov for yderligere indsats skønnes nødvendigt – kan kvinden i samråd med sundhedsplejersken vurdere yderligere tiltag. Der vil her ofte være tale om kontakt til egen læge, psykolog eller psykiatrien.

Gruppeforløb

Sundhedsplejerskerne kan tilbyde kvinder, der har det svært efter fødslen et gruppe-forløb efter metoden: ”Du bestemmer”. Metoden bygger på vurderingsfrihed, forstået som den enkeltes ret til selv at vurdere og træffe beslutning i sit liv. Formen er en vekselvirkning mellem gruppesamtaler og individuelle samtaler, seks i alt, fordelt over en tidsperiode på 2 måneder. I gruppesamtalerne får deltagerne mulighed for fælles refleksion og erfaringsudvikling om emner, de selv oplever som vigtige. I de individuelle samtaler ser deltageren på sit liv sammen med en lyttende og deltagende samtalepartner. Deltageren sætter sin egen dagsorden ved hjælp af samtaleark.

Læs mere i pjecen: Du bestemmer

Tværfagligt samarbejde

Med henblik på tidligt og bedst muligt at kunne hjælpe børn, unge og familier med særlige problemer og helst forebygge at disse problemer udvikler sig, samarbejder sundhedsplejersken med andre faggrupper. Dette samarbejde tager sit udspring i ”Børne-, Unge- og Familiepolitikken”  Thisted Kommune. Der er således nedsat tværfaglige teams (kompetenceteams) på spæd- og småbørnsområdet, i alle daginstitutioner og i samtlige skoler i kommunen.   

 • Kompetenceteams i daginstitutionerne
 • Kompetenceteams på skolerne efter behov
 • Distriktsmøder på skoleområdet
 • Sagsteamsmøder
 • Mange tværfaglige sammenhænge både kommunalt og regionalt

Af tætte samarbejdspartnere kan fx nævnes: jordemødre, obstetrisk og pædiatrisk personale på regionens sygehuse, praktiserende læger, dagpleje, daginstitutioner, skoler, kommunale sagsbehandlere og behandlere fra kommunens Familie-rådgivning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Thisted Kommunes tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Børn født før uge 37 defineres som for tidligt fødte.

Thisted Kommune har fokus på formidling af viden om senfølger ved for tidlig fødsel, til forældre og fagpersoner. Formålet er en øget forståelse for de for tidligt fødte børns behov og evt. problematikker. Dertil er der oprettet et team bestående af en ergoterapeut og en sundhedsplejerske.

Se pjecen: For tidligt født

Sundhedsplejersken som konsulent i dagpleje og i daginstitutioner

Sundhedsplejersken fungerer som konsulent i kommunens daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Formålet hermed er at udveksle sundhedspædagogisk viden og give konkret vejledning, der kan fremme børns sundhed og trivsel i daginstitutionerne og i dagplejen. Ligeledes kan sundhedsplejersken deltage i vejledning og rådgivning vedrørende problematikker af mere individuel karakter.

Det tværfaglige samarbejde vil i så tilfælde som udgangspunkt altid være aftalt med den berørte familie, som selv er involveret og engageret i arbejdet.Det tværfaglige arbejde er formaliseret via sundhedsplejerskernes faste deltagelse i de tværfaglige teams ”kompetenceteams” der er etablerede i samtlige daginstitutioner i hele kommunen.

Oversigt over sundhedsplejersker tilknyttet daginstitutioner

Overgangsmad

I løbet af barnets første leveår, går barnet fra at blive ammet eller få modermælkserstatning til at spise familiens kost.
I Kostpjecen kan du læse mere om barnets kost fra 0-1 år. 
Læs kostpjecen her

Læs den engelske udgave af kostpjecen her

Tilbud til overvægtige børn/unge og deres familier

Sundhedsplejen i Thisted Kommune tilbyder opbakning til sundere vaner/livsstil hos børn, unge og deres familie.

Læs mere herom i pjecen: Livsstilssamtaler