Regler for dagrenovation

Thisted Kommune har fastsat visse regler for renovation m.v. i Thisted Kommune. Her får du en oversigt over renovationsreglerne i store træk.

Regler for afhentning af dagrenovation

Alle ejendomme, som er tilmeldt renovationsordningen i Thisted Kommune, får som udgangspunkt afhentet dagrenovation én gang pr. uge på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage. Erhvervsvirksomheder kan - hvis der er pladsmangel - få containere fra 400 ltr. og opefter tømt to eller flere gange om ugen.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med helligdage, vil der blive annonceret om det. Du vil også kunne finde det her på hjemmesiden. Forskydninger forsøges tilrettelagt, så det giver færrest mulige gener for brugerne.

Normalafhentning af dagrenovation i u-delt beholder er 1 gang ugentligt, mens afhentning af affald fra 2-delt beholder er hver 14. dag.

Sommerhuse er også omfattet af ordningen med 1 ugentlig tømning. Bemærk derfor, at kun er de(n) tilmeldte beholder(e), der vil blive tømt på normaltømningsdagen, uanset om sommerhuset ligger ubenyttet hen i visse tidspunkter af året. Man kan således ikke "samle" tømninger sammen.

Tilmeldte renovationsbeholdere/sække vil blive tømt, hvis der er affald i. Hvis beholderen/sækken er tom, bliver den ikke tømt/udskiftet.

Vi henter normalt renovation i tidsrummet mellem kl. 06.30 og kl. 20.00. På enkelte adresser har renovatøren - på grund af trafikerede veje - fået lov til at starte enten kl. 04.30 eller 05.30. I dagene op til og efter helligdage m.v. kan afhentningen starte tidligere end normaltidspunktet.

Hvis man ikke har fået afhentet sin dagrenovation på normaltømningsdagen, skal man hurtigst muligt - og helst allerede på førstkommende hverdag - kontakte M. Larsen på tlf. 43 48 92 51 eller via selvbetjeningsløsningen.

Reglerne har bl.a. baggrund i Arbejdstilsynets regler for indretning og brug af renovationssystemer, AT-vejledning nr. D.2.24. Kommunens regler er samlet i affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv. Se regulativerne her: Regler om affald.

Regler for kørevej, adgangsvej og standplads

Reglerne for kørevejen er:
- Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt være så bred, at køretøjet sikres fri passage (min. 4 meter).
- Kørevejen skal endvidere have en frihøjde på minimum 4 meter.
Hvis adgangsforholdene og/eller kørevejen for renovationsbilerne ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge selv at stille affaldet frem til den nærmeste brugbare kørevej.

Reglerne for adgangsvejen til standpladsen (dér, hvor stativet/beholderen står) er:
- Der må højst være 40 meter fra dét sted, hvor renovationsbilen kan holde, til stativet/beholderen.
- For sommerhuse gælder, at stativet/beholderen max. må stå 10 m inde på grunden.
- Adgangsvejen skal have et fast og jævnt underlag af fliser, asfalt, beton eller kørefast grus. Sand og græs betragtes ikke som fast underlag.
- Adgangsvejen skal mindst være 1 meter bred.
- Der skal være en fri højde under udhæng, træer og buske på mindst 2 meter.
- Der må ikke være trin eller stejle stigninger på adgangsvejen.
- Adgangsvejen skal være ren og fri for biler, cykler, barnevogne, legetøj og andet, der spærrer vejen for skraldemanden.
- Adgangsvejen skal være velbelyst og om vinteren være ryddet for sne og saltet.
- Passage gennem havelåge eller lignende må kun ske, hvis lågen kan fastholdes i åben stilling og i øvrigt ikke er til væsentlig gene for skraldemanden.
- Passage gennem låste porte m.v. kan klares ved, at ejendommens ejer udstyrer skraldemanden med en nøgle. Denne ordning er Thisted Kommune uvedkommende.

Reglerne for standpladsen er:
- Der skal være fri adgang og god plads omkring stativet/beholderen.
- Stativet/beholderen skal stå på et jævnt og fast underlag.
- 2-hjulede beholdere skal vendes således, at håndtagene vender ud mod skraldemanden, den dag beholderen bliver tømt.
- Standpladsen skal være velbelyst.
- Sække SKAL kunne afhentes med kærre eller lignende.
- Stativer/beholdere må ikke anbringes under træer, tørrestativer, i carporte, under udhæng m.v., medmindre højden er mindst  2 m og bredden er tilstrækkelig til, at stativet uden problemer kan åbnes/beholderen uden problemer kan fjernes.

Thisted Kommune kan forlange etablering af en vendeplads på ejendomme, hvor renovationsvognen ikke uden væsentlig gene kan komme til og fra.
Såfremt etablering af vendeplads ikke er mulig, kan udvalget forlange, at grundejeren stiller sin affaldsbeholder op til nærmeste farbare vej.

Hunde må under ingen omstændigheder være til fare eller gene for renovationspersonalet.

Hvis der ændres på sækkestativets eller plastbeholderens faste stade eller adgangsforhold, skal ejendommens ejer/bruger give renovatøren besked om dette.
I tvivlstilfælde træffer Thisted Kommune bestemmelse om placering af affaldsstativ/plastbeholder.

Større containere (fra 400 ltr. og opefter) skal være placeret således, at der så vidt muligt kan køres frem til dem.
Der må ikke ændres på containerens faste stade eller adgangsforhold uden Thisted Kommunes godkendelse.
I tvivlstilfælde træffer Thisted Kommune bestemmelse om placering af containere.

Ejendommens ejer skal sørge for, at ejendommen er forsynet med tydeligt og korrekt husnummer.

Fyldningsregler

En affaldssæk må ikke fyldes mere end til den markerede fyldningsstreg. Man har som grundejer selv pligt til at trykke affaldet ned under fyldningsstregen inden renovatøren kommer.

Affaldssække på 80 ltr. må max. fyldes med 12 kg., mens affaldssække på 110 ltr. max. må fyldes med 15 kg.

Plastbeholdere og minicontainerne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes tæt, og vægten må ikke overstige følgende vægtgrænser:
140 ltr. beholder må indeholde maksimalt 30 kg. affald
180 ltr. beholder må indeholde maksimalt 40 kg. affald
240 ltr. beholder må indeholde maksimalt 55 kg. affald
400 ltr. beholder må indeholde maksimalt 90 kg. affald
600 ltr. beholder må indeholde maksimalt 135 kg. affald
800 ltr. beholder må indeholde maksimalt 180 kg. affald

Overfyldte affaldssække, affaldsbeholdere eller minicontainere vil ikke blive tømt. Indholdet af disse skal man selv transportere til ét af kommunens genbrugscentre, hvor man kan aflevere affaldet gratis mod forevisning af den røde klagesuk-seddel, som renovatøren har lagt med forklaring om, hvorfor han ikke tog affaldet med. Kontakt personalet på genbrugscentret, når du kommer med dagrenovation. Ved gentagne overfyldninger kan og vil Thisted Kommune kræve en mer-tilmelding i renovation (volumenforøgelse).

Hvad nu hvis sækken er væk eller gået itu?

Hvis en tilmeldt affaldssæk er revnet, itugået eller bortkommet, må grundejeren sætte en anden (evt. sort) sæk i stativet i stedet for den tilmeldte. Erstatningssækken skal ophænges i stativet, så det sikres, at den tilmeldte tømningskapacitet på ejendommen ikke overskrides.

Revnede eller itugåede sække vil, hvis det er til gene for afhentningen, ikke blive medtaget, og man må selv transportere affaldet til ét af kommunens genbrugscentre, hvor man kan aflevere affaldet gratis mod forevisning af den røde klagesuk-seddel, som renovatøren har lagt med forklaring om, hvorfor han ikke tog affaldet med. Kontakt personalet på genbrugscentret, når du kommer med dagrenovation. Hvis du ikke har fået en seddel af renovatøren, skal du udfylde et skema på genbrugscentret.

Ren- og vedligeholdelse af stativer, plastbeholdere m.v.


Ren- og vedligeholdelse af stativer og plastbeholdere (op til og med 370 ltr.) påhviler ejendommens ejer.

Defekte stativer og plastbeholdere (op til og med 370 ltr.) kan istandsættes eller udskiftes for ejerens regning.
Thisted Kommune vil – i en vis udstrækning – kunne sælge reservedele.

Større containere (fra 400 ltr. og opefter) tilhører Thisted Kommunes renovatør, der sørger for reparation og vedligeholdelse.
Renholdelse af større containere påhviler ejendommens ejer.