Alt om dagrenovation

I Thisted Kommune er der fra 1.10.2016 to ordninger for dagrenovation i Thisted Kommune.
Der er én ordning med udelte beholdere, som gælder på landet, ved sommerhuse, ved boligforeningers etageboligbyggeri og i Thisted Midtby. Og en anden ordning med 2-delte beholdere, som gælder for alle boligenheder i byer med over 200 indbyggere.

Tømningshyppighed

Der er p.t. ugetømning på alle ejendomme i kommunen. Fra 1.10.2016 er mange ejendomme, specielt i byer med over 200 indbyggere, omfattet af en ny renovationsordning, som tømmes hver 14. dag.

Tømningsdage

Via selvbetjeningsløsningerne for henholdsvis Borger og Erhverv, kan du se, hvilken dag der normalt tømmes dagrenovation, der hvor du bor.
Tømningsdagene i den nye renovationsordning forventes at ligge klar i sidste halvdel september af 2016.

Ekstra affald
Du kan komme af med ekstra affald enten ved at købe en EKSTRA-strip eller ved at sende en SMS.

Læs mere på Kom af med ekstra affald.

Batterier
Du kan aflevere små batterier sammen med dagrenovationen.
Batterierne skal lægges i en klar plastpose på låget af din renovationsbeholder.
Læs mere her.

Forskellige beholderstørrelser

Du har mulighed for at vælge mellem flere forskellige beholderstørrelser. Denne fleksible løsning betyder, at du nu kan tilmelde dét, som du/din familie har brug for i renovation.

Læs mere om beholderstørrelser, tømningspriser og priser på beholdere i den gamle ordning

Læs mere om beholderstørrelser, priser m.v. i den nye renovationsordning.

Levering
Hvis du ønsker at købe en beholder til den gamle ordning på genbrugscentrene, men ikke selv kan hente beholderen, kan vi tilbyde at levere den for 135 kr. (fra 1.10.2016 stiger leveringsomkostningerne til 200 kr.).

Tilmeldingspligt

Der er pligt for alle (enhver erhvervsenhed/boligenhed/sommerhus) til at være tilmeldt den kommunale renovationsordning.

Fritagelse

Helårs-boligenheder har mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen, såfremt boligen har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. Der reguleres ikke bagud.

Erhvervsenheder har mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen, såfremt enheden består af en tom lagerbygning uden velfærdsrum. Endvidere kan tomme erhvervslejemål fritages.
Endelig kan erhvervsenheder delvis fritages, hvis en erhvervsenhed kun beskæftiger ejeren og dennes ægtefælle og erhvervsenheden samtidig ligger i dén ejendom, hvor erhvervsenhedens ejer bor. I sådanne tilfælde kan renovationstilmeldingen på erhvervsenheden fritages.

Sommerhuse har ikke mulighed for at søge fritagelse for renovationsordningen.

For at blive fritaget, skal du opfylde disse krav.
Hvis du vil fritages for renovationsordningen, skal du søge skriftligt pr. brev eller pr. mail til affald@thisted.dk

Affaldsgebyr

Affaldsgebyret for private er opdelt i et miljøgebyr og en renovationsafgift. Begge opkræves over ejendomsskattebilletten sammen med ejendomsskatten.

Renovationsafgiften dækker omkostningerne ved bl.a. indsamling, transport og behandling af dagrenovation, mens miljøgebyret bl.a. dækker udgifter til Genbrugsekspressen, genbrugsstationer, drift af genbrugscentre samt administration.

Det årlige affaldsgebyr beregnes efter:
1) Antal miljøgebyrer på ejendommen i forhold til boligenheder m.v.
2) Antal tilmeldinger til renovationsordningen ved årets begyndelse.
Ved ændringer i løbet af året, reguleres der i ejendomsskattebilletten for næstfølgende år.

Regulering af affaldsgebyret i forbindelse med til- og afmeldinger vil ske ugevis.

Se nuværende takster.

For erhverv opkræves en renovationsafgift, der svarer til ejendommens renovationstilmelding. Renovationsafgiften opkræves på en særskilt regning.

Renovationstaksterne kan ses her.

Visse erhverv opkræves et generelt affaldsgebyr, jfr. reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. De erhvervsvirksomheder, som benytter genbrugscentrene i kommunen, bliver opkrævet gebyr for dette.

Tilmelding af SMS/mail-service

Hvis du gerne vil have en sms og/eller mail, når det er tid til afhentning i dit område, kan du klikke på den røde seddel og blive stillet om til siden, hvor du kan tilmelde med SMS og/eller mail.


 

Genbrugscentre i kommunen

Thisted Kommune har 4 kommunale genbrugscentre, som befinder sig i Frøstrup, Hanstholm, Thisted og Hurup. Nærmere oplysninger om beliggenhed og åbningstider kan du få her.

Affaldsregulativer

Standardregulativet for husholdningsaffald og erhvervsaffald kan ses her: Regler om affald.

For at imødegå de gængse spørgsmål på området, har vi samlet de generelle regler for adgangsforhold til affaldsbeholdere, fyldning m.v. her.